1. turas  masculine noun, 1st declension
  1.  excursionnoun
  2.  expedition(journey)noun
  3.  journeynoun
  4.  ridenoun
  5.  run(outing)noun
  6.  tournoun
  7.  tripnoun
irish
english
english
english
english
the Stations of the Cross(religion)
english
irish
english