1. tubaiste  feminine noun, 4th declension
    1.  calamitynoun
    2.  disasternoun
    3.  misfortunenoun
    4.  tragedynoun