1. seilbh  noun
    1.  possessionnoun
english
english
english