1. saoirse  noun
    1.  freedomnoun
    2.  libertynoun
    3.  latitude(freedom)noun
english