1.   feminine noun, 4th declension
    1.  epochnoun
    2.  eranoun
irish
english
english
out of action(machine)
irish
english
english
english
english
to anchor(also: to drop anchor)
english
english
english
english
to attend(lectures etc)
irish
english
attention!(military)
english
english
english
by air(travel)
english
english
english
english
to attend(patient)
english
english
english
allow for(fus)
english
english