1. ola  feminine noun, 4th declension
    1.  oilnoun
english
to be acquainted with(knowledge)
english
english
english
english
irish
english
irish
english
irish
english
english
irish
english
english
irish
english
irish
english
english
english
english
english
english
english
dig up(information)
english
deaden(pain)
irish
english
english
english
english
english
ease off(slow down)
english
english
english
english