1. leisce  feminine noun, 4th declension
    1.  reluctancenoun
    2.  slothnoun