1. leagan  masculine noun, 1st declension
    1.  versionnoun
english
to allocate to(duties)
irish
english
to allot (to)(work, duty, time)
english
english