1. iontas  masculine noun, 1st declension
  1.  astonishmentnoun
  2.  amazementnoun
  3.  marvelnoun
  4.  prodigy(child)noun
  5.  surprisenoun
  6.  wondernoun