1. gram  masculine noun, 1st declension
    1.  gramnoun
    2.  grammenoun
english
english
english
at 1 euro a kilo(referring to rates, speed etc)
english
a kilo of flour(expressing quantity, amount, dates etc)
english
english
english
english