1. goile  masculine noun, 4th declension
    1.  appetitenoun
    2.  stomachnoun
    3.  tummynoun
  2. goile  other
    1.  gastricother