1. feitheamh  masculine noun, 1st declension
    1.  anticipationnoun
    2.  waitnoun
english
to anticipate something(look forward to)
english