1. faoiseamh  masculine noun, 1st declension
    1.  breathing spacenoun
    2.  relief(from pain, anxiety etc)noun
    3.  reassurancenoun
    4.  relaxation(of mind)noun
    5.  reprievenoun
english