1. Dia  masculine noun
    1.  Godnoun
    2.  godnoun
english
english
english
english
english
after all(in phrases)
english
irish
english
bless you!(after sneeze)
irish
english
bless you!(after sneeze)
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
english
irish
english
english
english
irish
english