1. deireadh  masculine noun, 1st declension
  1.  conclusionnoun
  2.  endnoun
  3.  expirynoun
  4.  endingnoun
  5.  stern(nautical)noun
  6.  upshotnoun
english
that completes section 2(set, group)
english
call off(strike)
english
english
english
english
english
polish off(food)
english
english
english
round off(speech etc)
english
english
english
to wind up(debate)
english
english
english
english