1. aois  feminine noun, 2nd declension
    1.  age(maturity)noun
    2.  centurynoun
  2. aois  other
    1.  age(era)other
english
english
english
english
english
english
english
irish
english
english
english
english
english
english
english
english
peers(age group)
english
english
english
english