1. these  pronoun
    1.  siad seo(subj)pronoun
  2. these  other
    1.  iad seo(obj)
english
these books(not "those")
english