english
to skimp on work(also: skimp on)
english
to skimp on work(cloth etc)