1. shock  noun
    1.  geit feminine noun, 2nd declension
    2.  turraing(electrical, mechanical)feminine noun, 2nd declension
    3.  suaitheadh(medical)masculine noun
  2. shock  verb
    1.  tabhair scannal do(offend)transitive verb