1. sheep  noun
    1.  caora feminine noun
  2. sheep  feminine plural noun
    1.  caorigh(plural)feminine plural noun
irish
english
english
english