1. four  noun
    1.  ceathairnoun
english
irish
english