1. flour  noun
    1.  plúr masculine noun, 1st declension
english
a kilo of flour(expressing quantity, amount, dates etc)
english