1. extortion  noun
    1.  sracaireacht feminine noun, 3rd declension
    2.  cíos dubhmasculine noun, 3rd declension
    3.  sracadh(law)masculine noun, 1st declension