1. attachment  noun
    1.  ball breise(tool)noun
english
attachment (to)(love)
irish