1. Friday  noun
    1.  Aoinenoun
english
on Friday(referring to time)
irish
english