Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
Add a Fada:  [á] [é] [í] [ó] [ú]
aontas
 1.  union(n m1)
Usage
 1. an tAontas = the Union
 2. aontas Stát = a union of states
 3. aontas custaim = Customs Union
 4. aontas buandlúite = an ever closer union
 5. Aontas Polaitiúil = political union
 6. An tAontas Eorpach = European Union
 7. Aontas na Sóivéadach = the Soviet Union(formerly)
 8. saoránach den Aontas = citizen of the Union
 9. aontas (na) mac léinn = students' union(n)
 10. an tAontas Polaitiúil = Political Union
 11. báíocht leis an Aontas = feeling of belonging in the citizens
 12. Aontas Iarthar na hEorpa = Western European Union
 13. Aontas ocaíochtaí na hEorpa = European Payments Union
 14. AIE a lánpháirtiú san Aontas = integration of the WEU into the Union
 15. Aontas Craolacháin na hEorpa = European Broadcasting Union
 16. An tAontas Polaitiúil Eorpach = European Political Union
 17. Aontas na nimiríochtaí Arabacha = the United Arab Emirates
 18. An Conradh ar an Aontas Eorpach = Treaty on European Union; Maastricht Treaty
 19. gearán ó aon saoránach den Aontas = complaint from any citizen of the Union
 20. coinbhleacht leasa; easaontas leasa = conflict of interests
 21. cuirfear an t-easaontas faoi eadráin = the disagreement shall be submitted to arbitration
 22. Dearbhú Sollúnta ar an Aontas Eorpach = Solemn Declaration on European Union; Stuttgart Declaration; Stuttgart Solemn Declaration
 23. aontas buandlúite idir pobail na hEorpa = an ever closer union among the peoples of Europe
 24. an cinneadh de cheangal ar an Aontas = the decision commits the Union
 25. Aontas Eacnamaíochta na Beilge-Lucsamburg = Belgo-Luxembourg Economic Union
 26. tarchuirfear an t-easaontas chuig cruinniú = the disagreement shall be referred to a meeting
 27. Dearbhú maidir le hAontas Iarthar na hEorpa = Declaration (No 31) on Western European Union
 28. Aontas Pháras chun Maoin Tionscail a Chosaint = International Union for the Protection of Industrial Property; Union of Paris for the Protection of Industrial Property
 29. Aontas na bPoblachtaí Sóivéadacha Sóisialacha = Union of Soviet Socialist Republics
 30. Comhairle AIE; Comhairle Aontas Iarthar na hEorpa = WEU Council; Council of the Western European Union
 31. Institiúid AIE; Institiúid Aontas Iarthar na hEorpa = WEU Institute; Western European Union Institute
 32. tarchuirfear an t-easaontas sin chuig an gCúirt Oibreachais = such disagreement shall be referred to the Labour Court
 33. in aon easaontas idir na cuideachtaí, leas ginearálta an Bhoird = in any conflict between the companies, the overall interest of the Board
 34. cúraimí arna ngabháil ar láimh ag AIE (Aontas Iarthar na hEorpa) = tasks undertaken by WEU (Western European Union)
 35. Prótacal maidir le ról na bparlaimintí náisiúnta san Aontas Eorpach = Protocol on the role of national parliaments in the European Union
 36. togra chun na Conarthaí ar a bhfuil an tAontas fothaithe a athbhreithniú = proposal for the amendment of the Treaties on which the Union is founded
 37. an tAontas Idirnáisiúnta chun Saothair Litríochta agus Ealaíon a Chosaint = International Union for the Protection of Literary and Artistic Works (Berne Union)
 38. tuarascáil bhliantúil i scríbhinn ar an dul chun cinn atá déanta ag an Aontas = yearly written report on the progress achieved by the Union
 39. an Bord do chinneadh easaontas, ceist díospóid lena mbaineann, fógra ceannaigh = the determination by the Board of a disagreement, question or dispute to which ... relates, purchase notice
 40. aontas custaim a bhéarfaidh go dtoirmiscfear idir na Ballstáit dleachtanna custam = a customs union which shall involve the prohibition between Member States of customs duties